Statut

Statut Stowarzyszenia "Plemię Pilsian"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie „Plemię Pilsian”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

1.Siedzibą Stowarzyszenie jest miejscowość Rudzisko.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bełchatowskiego i województwa łódzkiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.Towarzystwo może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§3.


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§4.

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.Rozdział II

Cele i środki działania


§6


Celem stowarzyszenia jest:
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania wspomagające rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja regionu Powiatu Bełchatowskiego, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.


§7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych
2. ratowanie zabytków architektury, kultury materialnej, dziedzictwa historycznego i etnograficznego,
3.wspomaganie i propagowanie rozwoju rzemiosła tradycyjnego, a  w szczególności tzw. „ginących zawodów”.
4.prowadzenie i wspieranie (finansowe i merytoryczne) badań naukowych dotyczących historii, archeologii, etnografii i antropologii,
5.działania związane z budową wioski rekonstrukcji historycznej i jej promocją,
6.budowę, tworzenie i wspieranie finansowe i merytoryczne skansenów, muzeów , wiosek historycznych, edukacyjnych i kulturowych szlaków tematycznych, ośrodków naukowych związanych z nauczaniem historii i nauk pokrewnych,
7.propagowanie wiedzy i świadomości historycznej, regionalnej, ekologicznej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, prelekcji, organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia, odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Towarzystwa,
8. organizowanie szkoleń i wykładów,
9.kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
10.inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
11. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
12.organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
13. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia oraz działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie, propagowanie turystycznych walorów regionu,
14. fundowanie stypendiów, finansowanie szkoleń, studiów, kursów dla członków Stowarzyszenia i osób spoza Stowarzyszenia,
15. pozafinansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
16. finansowe i doradcze wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych,
17. inicjowanie projektów wynikających z zadań Towarzystwa i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
18. tworzenie i wspomaganie Ośrodków Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
19. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
20. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
21.gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
22.działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
23.informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
24.współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
25. współpraca z instytucjami edukacyjnymi, oświatowymi i wychowawczymi, świetlicami wiejskimi, ośrodkami kultury oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami.


Rozdział III

Członkowie i ich prawa i obowiązki

§8


1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.


3.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
4.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.


§9


1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.


3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§10


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.


2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie
2. Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§12


1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


2.Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.


3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§13
1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2.W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§14

1.Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§16

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§18

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 20

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.
 
§ 21

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich
b. zapisy, darowizny,
c. wpływy z działalności statutowej,
d. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
e. wpływy z loterii i aukcji,
f. dotacje, subwencje,
g. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
h.  inne wpływy.

§ 22

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.Zgodnie z art. 31 KPA Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do typowania biegłych - rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza