piątek, 13 lutego 2015

warsztaty " ginące zawody"Złożyłem wniosek do programu Fundusze Inicjatyw Obywatelskich

 - konkurs FIO 2015   aktywne społeczeństwoCelem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów składających się z 7 części - świetlice na terenie gminy Szczerców w okresie maj-listopad br.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie cykl warsztatów w następującej tematyce:

tkactwo, hafciarstwo, szycie strojów wczesnośredniowiecznych, snycerstwo, wikliniarstwo, garncarstwo, rybołówstwo.

Cykl warsztatów składających się z 7 częsci po 2 godz. będzie realizowany w 8 świetlicach. Przewidywana łączna ilość uczestników ok. 112. W każdej świetlicy zostanie stworzona grupa 14-osobowa. W/w tematyka warsztatów stanowi szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiając uczestnikom zapoznanie z realiami życia codziennego w okresie wczesnego średniowiecza.

Przedsięwzięcie będzie miało wymiar edukacyjny poprzez aktywny udział w warsztatach, dzięki którym pogłębi się wiedza na temat dawnej kultury i życia codziennego.

Wnioskowana kwota dotacji - 35 560 zł

bojmir